'

نمای همسطح (Auf Augenhöhe): برخورد، درک و زندگی مشترک

در سال 2016، Software AG – که بنیادی در شهر دارمشتات است، صندوق وجهی “Auf Augenhöhe” یا "نمای همسطح" را با همکاری شرکاء راه اندازی کرد و بیش از نیم میلیون یورو بودجه به آن اختصاص داده شد. پس از اوج گرفتن "بحران پناهجویان" کذایی، هدف مشترک ما تقویت مشارکت مدنی پناهجویان و مهاجران تازه وارد و نیز ارائۀ سرپناه در اسرع وقت و بدون بیروکراسی به آنان بود، که در فضای آن پیوستن به اجتماع به راحتی صورت گرفته و برخورد در نمای همسطح رخ می‌دهد.

غیر بروکراتیک و غیر پیچیده

در این راستا، نه تنها صندوق وجهی به اعطای سبسایدی به پروژه‌هایی پرداخت که در آن افراد دارای پیشینۀ فرهنگی مختلف می‌توانند با یکدیگر با احترام برخورد کنند، بلکه به متقاضیان اجازه داده که تعیین کنند این برخوردها مستلزم چه بوده است – بدون داشتن مهلت اندک، اختصاص سبسایدی با معیارهای سختگیرانه و طرزالعمل های پیچیدۀ درخواستی.

تا 5000 یورو برای پروژه­های محلی و پروژه­های مبتکرانه

به منظور درخواست سبسایدی ویژۀ پروژه‌ها تا مبلغ 5000 یورو، در ابتدا تنها آن دسته از بنیادهای شهروندان که دارای نشان کیفیت بودند و سپس آن دسته از بنیادهای شهروندان که واجد شرایط دریافت نشان کیفیت بودند می‌توانستند درخواستهای خود را برای پروژه‌های خود یا از طرف پروژه‌های مبتکرانه محلی ارائه نمایند.

طراحی فضاهای باز

این صندوق با ساختار باز آن که با نماد یک میز خالی نشان داده می‌شود، فضا برای نظرات و رویکردهای مختلف ارائه نمود. گاهی نیاز به مشوره، حمایت، پشتیبانی و گفتگو وجود داشت، و گاهی گردهمآیی و گفتگو پیرامون هنر و فرهنگ (خوراک)، تجربۀ طبیعت یا فعالیتهای ورزشی صورت میگرفت. تا میانه سال 2020 حدود 180 پروژۀ مختلف بدین شیوه توسعه یافت، از جمله یک ایستیشن رادیویی تلفیقی، خدماتی برای نظم شخصی پناهجویان یا تولید نمایشنامه‌هایی با موضوع "وطن" و "فرار".

وجوه جدید صندوق و شرکای جدید

بنیاد Software AG با احساس خطر نسبت به گسترش بیگانه‌هراسی و همزمان به سبب دلگرمی از موثریت بیشتر صندوق وجهی، تصمیم گرفت کماکان به مشارکت در مسائل مرتبط با مهاجرت و انسجام با ساختار آزموده شده و مورد اطمینان بپردازد. به همین دلیل در 6 فبروری 2020 مبلغ 300،000 یوروی دیگر به حساب صندوق وجهی واریز کرد، و علاوه بر بنیادهای شهروندان، بنیاد Houses of Resources (HoR) را نیز به عنوان شرکای همکاری بیشتر جذب نمود، که از طریق آنها انجمن‌های مرتبط نیز می‌توانند در آینده مطابق شرایط مبلغ 3000 یورو تا 5000 یورو تحت حمایت قرار گیرند. ضمنا صندوق وجهی که Software AG – Stiftung 2021 دوباره (در مدت سه سال) مبلغ نیم میلیون یورو در آن سرمایه گذاری کرده است، با 12 مورد از 20 بنیاد HoR همکاری می‌کند.